na stranke sa pracuje

 

http://www.doveryhodnafirma.eu/assets/img/pieczec.php?l=sk&i=10106


voda - vodaTepelné čerpadlá | Kompresorové tepelné čerpadlá » voda - voda

 

• Tepelné čerpadlá  voda-voda

V oblastiach s dostatočne výdatnými zdrojmi spodnej vody je vhodné použiť tepelné čerpadlo voda-voda, ktoré má vysokú efektívnosť po celý rok.
Ak zvolíme podzemnú vodu ako primárny zdroj tepelnej energie, je potrebné preveriť celoročne dostatočnú výdatnosť zdroja, teplotu a chemické zloženie. Požiadavky na parametre podzemnej vody sa s výkonom tepelného čerpadla menia. Tepelné čerpadlo s vyšším výkonom potrebuje vyššiu výdatnosť primárneho zdroja.
Pri využívaní podzemnej vody ako prírodného zdroja prostredníctvom studní, je potrebné dbať na platnú legislatívu a nariadenia jednotlivých územných správcov vodných zdrojov.
Ako primárny zdroj tepelného čerpadla voda/voda slúžia väčšinou spodné vody z kopanej alebo vŕtanej studne.

 

Potrebné potvrdenia a súhlasy pre tepelné čerpadlo :

• súhlas vlastníka nehnuteľnosti (potrebný ku všetkým povoleniam)
• hydrogeologický prieskum (posúdenie kvality vody, výdatnosť zdroja)
• projektová dokumentácia studní
• súhlas mestskej časti  (oddelenie územného konania a stavebného poriadku) podľa § 120 stavebného zákona
• súhlas Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.
• súhlas Obvodného úradu životného prostredia  (špecializovaný stavebný úrad, vydá stavebné povolenie na studne a taktiež     kolaudačné rozhodnutie)
• skópia katastrálnej mapy so zakreslenýmitudňami
• súhlas napr.ZSE Distribúcia, a.s. s pripojením odberného zaradenia do distribučnej siete


• Princíp činnosti

Čerpaná voda prechádza výmenníkom tepelného čerpadla (tzv. výparníkom), ktorý z nej odoberie niekoľko stupňov a takto ochladená voda sa vracia späť podložia pomocou druhej vsakovacej studne alebo vpuste. Aby bola zaistená správna funkcia systému a nedochádzalo k podchladzovaniu zdrojovej vody, musia byť studne od seba dostatočne vzdialené cca 15 - 20m. Ak je dodržaná táto podmienka, môžeme cirkulovať tú istú vodu dookola bez toho aby sme ju podchladili.

• Požiadavky na primárny zdroj

Pre správnu funkciu tepelného čerpadla odporúčame urobiť hydrogeologickú skúšku, ktorá preukáže kvalitu vodného zdroja. 

Čerpacím pokusom sa skúma výdatnosť zdroja a pokles hladiny v studni pri predpokladanom prevádzkovom čerpaní spodnej vody. Ďalej minerálne zloženie podzemnej vody, ktoré môže ovplyvňovať tepelnú výmenu vo výmenníku.

Aby bolo možné zemnú vodu posúdiť, je nutné urobiť jej analýzu.
Pre zaistenie optimálneho chodu tepelného čerpadla, musí mať voda primárneho zdroja aj vo vykurovacom období minimálnu teplotu + 7° C.

NEZABUDNITE na pravidelné chemické čistenie výmenníkov v tepelnom čerpadle. Od čistoty primárneho výmenníka závisí účinnosť -COP systému.

**Mikroorganizmy žijúce vo vode sa usádzajú na stenách výmenníkov a tým vytvárajú tepelne nevodivú vrstvu, ktorá znižuje účinnosť tepelného čerpadla.


Na čerpanie spodnej vody pre tepelné čerpadlá neodporúčame narážané studne ale vŕtané s vodným stĺpcom aspoň 4m .